Aktualności

Nowelizacja KSH Grupa Spółek

W dniu 13 października 2022 roku, na podstawie Ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) wchodzi nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „ksh”), która wprowadza do Kodeksu nowy dział regulujący grupy spółek (holdingi). Nowe przepisy będą umieszczone w art. 211 […]


Dochodzenie roszczeń o zapłatę

Większość przedsiębiorców w codziennej działalności spotyka się z sytuacją braku zapłaty przez kontrahenta za wykonaną usługę lub dostarczony towar. Jest to oczywiście element ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, jednak sytuacja taka nie może pozostać bez żadnego działania. Pierwszym krokiem zmierzającym do odzyskania należności, będzie wysłanie wezwania do zapłaty i wyznaczenia dłużnikowi terminu, w którym ma uregulować […]


Dyrektywa OMNIBUS – aspekt sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa

W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcone zostało dyrektywie unijnej OMNIBUS, która dotyczy wielu aspektów związanych z rynkiem e-commerce. Dyrektywa ta nakazuje polskiemu ustawodawcy zmiany systemowe w przepisach, które zmiany mają rozszerzyć ochronę konsumentów w relacji z przedsiębiorcami z biznesu e-commerce. Dyrektywa Omnibus stanowi realizację tzw. zasady wysokiej ochrony konsumenckiej, a na celu ma zapewnienie egzekwowania […]


Dyrektywa OMNIBUS – aspekt uwidaczniania informacji o cenach i informowania o obniżkach cen towarów i usług

W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcone zostało dyrektywie unijnej OMNIBUS, która dotyczy wielu aspektów związanych z rynkiem e-commerce. Dyrektywa ta nakazuje polskiemu ustawodawcy zmiany systemowe w przepisach, które to zmiany mają rozszerzyć ochronę konsumentów w relacji z przedsiębiorcami z biznesu e-commerce. Dyrektywa Omnibus stanowi realizację tzw. zasady wysokiej ochrony konsumenckiej, i ma na celu ma […]


Nowa ustawa o wyrobach medycznych – aspekty reklamy wyrobów medycznych

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku już z dniem 26 maja 2022 roku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące wyrobów medycznych. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa całkowicie od nowa uregulowała kilka kluczowych kwestii, które w obrocie wyrobami medycznymi spotkały się z wieloma wątpliwościami po stronie producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych, […]


Likwidacja spółki komandytowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Kancelaria czasami dostaje od klientów zapytania dotyczące zakończenia prowadzenia działalności spółki. Powody takiej decyzji są różne, ale w ostatnim czasie najczęstszymi powodami są działania ustawodawcy, który zmienia często przepisy prawa podatkowego, co niesie za sobą w konsekwencji ograniczenie rentowności prowadzonej działalności. Często powodem takich decyzji ustawodawcy jest chęć uszczelnienia systemu podatkowego. W ostatnim czasie taki los […]


Prawo umów handlowych

Ciężko wyobrazić sobie prowadzenia działalności gospodarczej nie zawierając umów gospodarczych z innymi podmiotami. Począwszy od zawarcia umowy spółki, następnie umowy najmu lokalu, poprzez zawierania umów z pracownikami, a na koniec wreszcie z kontrahentami, przedsiębiorcy muszą bardzo często zawierać umowy. Wydawałoby się, że nie trzeba nikomu tłumaczyć jak ważna jest treść podpisywanej umowy. Rzeczywistość wskazuje jednak, […]


Przedsiębiorca jako pokrzywdzony w sprawie karnej

Podczas bieżącej obsługi przedsiębiorców (zarówno spółek jak i osób prowadzących działalność gospodarczą) zdarza się, iż przedsiębiorca zostaje pokrzywdzony działaniem osoby trzeciej lub innego podmiotu. W takiej sytuacji poza rozważeniem skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego, w określonych przypadkach można także rozpocząć działania na gruncie postępowania karnego. Podkreślenia wymaga, iż w każdym przypadku będzie to wymagało […]


Możliwość wykonywania kontroli trzeźwości pracownika – planowane zmiany

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 roku wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1119) Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony […]


Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika – zwolnienie dyscyplinarne

W naszej praktyce często spotykamy się z zagadnieniem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tak zwanym „zwolnieniem dyscyplinarnym”. Prowadząc sprawy, zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika, zwracamy Państwa uwagę na pewne zagadnienia wiążące się z takimi sytuacjami. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym reguluje art. 52 Kodeksu pracy z […]


Korzystanie z samochodu służbowego przez Członka Zarządu a PIT

Korzystanie przez Członka Zarządu spółki kapitałowej z samochodu służbowego to całkowicie zrozumiały benefit dla reprezentanta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo Spółki akcyjnej. Dla organów podatkowych zrozumiałe jest, że osoba taka pełni funkcję reprezentacyjną. Fiskus bierze jednak pod uwagę kwestię podatkową pod kątem podatku dochodowego od osób fizycznych i opodatkowania Członka Zarządu również pod kątem udzielanych […]


Nowa ustawa deweloperska – zmiany od 1 lipca 2022 roku

Już ponad 10 lat minęło od wprowadzenia w Polsce przepisów dotyczących ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego popularnie zwane ustawą deweloperską. Rynek mieszkaniowy przez ostatnie 10 lat zmienił się i zweryfikował dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 16 września 2011 roku. W wyniku prac nad nowymi rozwiązaniami i dostosowaniem do potrzeb rynku przepisów prawa, […]


Przedawnienie karalności w postępowaniu o wykroczenia – COVID-19

Zgodnie z art. 45 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Powyższe oznacza, że termin przedawnienia karalności wykroczenia wynosi łącznie trzy lata, gdy w […]


Nieuczciwa konkurencja na rynku – kradzież klienta

Przedsiębiorcy w Polsce często mierzą się z problemem nieuczciwej konkurencji. Problemy tego typu poruszane są w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1913 ze zm., dalej „u.z.n.k.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub […]


Wezwanie do zaplaty

W sprawie o zapłatę przed złożeniem pozwu powinniśmy zadbać o to, żeby dać dłużnikowi szansę na dobrowolną zapłatę. Takim działaniem będzie wysłanie do niego wezwania do zapłaty. W wezwaniu wskazujemy m.in. wysokość zadłużenia i podstawę, z którego wywodzimy swoje roszczenia (najczęściej będzie to umowa lub faktura). W wezwaniu wskazujemy ponadto sposób i termin, w którym […]


Wnioski składane do KRS

Z dniem 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.), która wprowadziła rewolucyjną zmianę w zakresie składania wniosków do KRS. Od 1 lipca 2021 roku, wszelkie wnioski mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za […]


Opłaty od pozwu

Dochodzenie zapłaty od Dłużnika przed Sądem, wiąże się z koniecznością zapłacenia tzw. opłaty od pozwu, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 755). Opłata ta uiszczana jest na rzecz Sądu rozpoznającego sprawę i w przypadku wygranej jest zasądzana od […]


Postępowanie upomniawcze

Aby przyspieszyć proces windykacji należności na rzecz Klientów, nasza Kancelaria wykorzystuje procedurę postępowania upominawczego do dochodzenia należności. W postępowaniu upominawczym Sąd po analizie treści pozwu i załączników na posiedzeniu niejawnym wydaje tzw. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który w przypadku uprawomocnienia się, ma moc wyroku Sądu. W nakazie zapłaty Sąd zasądza na rzecz Powoda od […]


Umowa pożyczki

Często spotykamy się w swojej działalności ze sprawami związanymi z umowami pożyczek, a w szczególności zaś z umowami pożyczek, które nie są spłacane. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie działań, które mają na celu odzyskanie pieniędzy. Gdy strony zawarły umowę w formie pisemnej (co powinno być regułą, gdy kwota przekracza 1.000 zł), powinna ona regulować […]


Rekompensata kosztów odzyskiwania należności

Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych daje Wierzycielowi – stronie transakcji handlowej – możliwość dochodzenia od Dłużnika rekompensaty kosztów odzyskiwania należności. Jest to uprawnienie Wierzyciela, z którego może on skorzystać. Rekompensata przysługuje Wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek […]