Doręczenie korespondencji sądowej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez Komornika – nowelizacja

Informujemy, że od 1 lipca 2023 roku art. 1391 k.p.c. będzie obowiązywał w nowej wersji przepis dotyczący doręczeń komorniczych dokonywanych w postępowaniu cywilnym. Zmiany dotyczą przepisu, który już od dawna budził kontrowersje pozwalając na unikanie przez dłużników prowadzenia przeciwko nim skutecznej egzekucji.

Z tego względu poniżej prezentujemy pełne brzmienie art. 1391 k.p.c., który będzie obowiązywał od 1 lipca 2023 roku.

§ 1. Jeżeli pozwany będący osobą fizyczną, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał wysłanego pod wskazany adres pozwu, innego pisma procesowego lub orzeczenia wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających ani nie ma zastosowania art. 139 § 2 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu odpis pisma sądowego dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego odpisu pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

§ 11. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli pomimo nieodebrania przez adresata korespondencji aktualność wskazanego w pozwie adresu pozwanego nie budzi wątpliwości.

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia korespondencji pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca korespondencję wraz z dowodem na piśmie, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.

§ 3. W przypadku wykazania przez powoda dowodem na piśmie, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie, korespondencję przesłaną w sposób przewidziany w art. 139 § 1 uważa się za doręczoną. Późniejsze doręczenie tej korespondencji przez komornika na ten sam adres nie powoduje ponownego rozpoczęcia biegu terminów, które ustawa wiąże z doręczeniem, o czym należy pouczyć pozwanego przy tej czynności.

Powyższa nowelizacja precyzuje, że przepis ten zastosowanie znajdzie tylko wobec doręczenia pisma do osoby fizycznej. W ten sposób postanowiono wyeliminować rozbieżności interpretacyjne, które w niektórych przypadkach powodowały stosowanie tego trybu doręczenia do osób prowadzących działalność gospodarczą (ust. 1 znowelizowanego artykułu).

Dodany z kolei ust. 11 ułatwiać ma doręczenie korespondencji, jeżeli adres osoby fizycznej jest znany sądowi np. z innych prowadzonych postepowań lub strona Powodowa przedstawi dowody na to, że adres Pozwanego wskazany w pozwie jest bez wątpienia adresem prawidłowym.

Znowelizowany ust. 2 dotyczy zawiadomienia Sądu o czynnościach dokonanych przez Komornika, zmierzających do doręczenia korespondencji. Obecnie Pozwany wskazuje, akt potwierdzenia doręczenia korespondencji albo zwraca korespondencję wraz z dowodem na piśmie, że pozwany zamieszkuje pod adresem ujawnionym w pozwie.

W znowelizowanym przepisie dodany został ust. 3, zgodnie z którym w przypadku wykazania dowodem na piśmie, że pozwany zamieszkuje po adresem wskazanym w pozwie, korespondencja wysłana do Pozwanego uznana zostaje za doręczoną z datą ustaloną w art. 139 k.p.c.. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji „Pozwany nie powinien bowiem odnosić żadnych korzyści związanych z niewłaściwym i nielojalnym postępowaniem, a za takie można uznać unikanie odbioru kierowanej do niego korespondencji sądowej. W konsekwencji przyjęto, że w przypadku następczego doręczenia korespondencji przez komornika nie powoduje ono ponownego rozpoczęcia biegu terminów, które ustawa wiąże z doręczeniem.”

Wprowadzane w dniu 1 lipca 2023 roku zmiany ocenić należy pozytywnie. Problemy z doręczaniem korespondencji sądowej są powszechnie znane i dotychczasowe przepisy ocenić należy krytycznie. Pozwani w łatwy sposób mogli unikać odbioru korespondencji sądowej co uniemożliwiało Powodom prowadzenie postępowania. Długotrwała procedura związana z doręczeniem korespondencji dodatkowo wydłużała postępowania sądowe a także doprowadzała do zawieszenia postępowania i następnie jego umorzenia. Miejmy nadzieję, że opisane powyżej zmiany będą korzystne dla osób poszukujących sprawiedliwości przed Sądami.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 19 kwietnia 2023 roku