Polityka prywatności

Ubezpieczenie adwokatów

Adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 10 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278).

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały na Stronie zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Osoby korzystające ze Strony powinny zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków. Kancelaria nie gwarantuje skuteczności czy przydatności informacji zawartych w materiałach do wykorzystania w sprawie, w której nie udzieliła porady prawnej.

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Piotr Hindemith prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Piotr Hindemith, posiadający nr NIP 1181692490, z adresem ul. Kasprzaka 31 lok. U 240, 01-234 Warszawa (dalej jako „PH”) oraz Aleksander Nobis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Aleksander Nobis, posiadający nr NIP 1181930363 z adresem ul. Kasprzaka 31 lok. U 240, 01-234 Warszawa (dalej jako „AN”). („PH” i „AN” łącznie zwani jaki „Kancelaria”). Kontakt z PH w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: piotr@hindemith.pl  oraz tel: +48 501563240. Kontakt z AN w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: aleksander.nobis@adwokatura.pl oraz tel: +48 792010008

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Kancelaria przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  b RODO, przetwarzamy dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Ponadto w związku z wykonaniem świadczonych usług lub w celu udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane poprzez Stronę przetwarzane są następujące dane osobowe:  Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon, numer NIP.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzamy dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon, numer NIP.

Kancelaria nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

II. Cookies

Kancelaria w ramach Strony wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

III. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

IV. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług kancelarii.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Kancelaria w razie potrzeby, przekazuje dane osobowe klientów, współpracującym z nią podmiotom, które realizują usługi dla Kancelarii.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

 VIII. Uprawnienia podmiotów danych

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

– prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Nota prawna i polityka prywatności,

– prawo dostępu do danych,

– prawo do sprostowania danych,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać od kancelarii informacji o charakterze marketingowym.

IX. Prawo do wniesienia skargi

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres. piotr@hindemith.pl lub aleksander.nobis@adwokatura.pl. Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 r.