Koszty doręczenia komorniczego, a możliwość odzyskania tych kosztów od Dłużnika

Przepisy art. 1391 k.p.c. wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1496) wprowadziły przy prowadzeniu windykacji duże utrudnienia, gdyż Wierzyciel przy doręczeniu pozwu osobie fizycznej oraz osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej jedynie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej musi niejednokrotnie dokonywać doręczenia za pośrednictwem komornika, gdy pierwsze pismo procesowe w sprawie (zazwyczaj odpis pozwu wraz z odpisem nakazu zapłaty) nie zostanie doręczone osobiście do Pozwanego, a doręczenie przesyłki nastąpi przez tzw. podwójną awizację.

W takiej sytuacji Komornik będzie próbował doręczyć pismo procesowe do Pozwanego, ale doręczenie to nie zawsze jest skuteczne. Komornik ma ograniczone możliwości działania. Często Komornikowi udaje ustalić się u sąsiadów Pozwanego, ewentualnie u pracowników Poczty Polskiej S.A. – listonoszy – że Pozwany rzeczywiście zamieszkuje w miejscu wskazanym przez Powoda i odbiera pod tym adresem korespondencję (zazwyczaj z wyłączeniem korespondencji Sądowej).

Dokonywanie doręczeń komorniczych przez Wierzycieli związane jest z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów, a gdy doręczeń w jednej sprawie jest kilka (pod różnymi adresami) koszty te mogą okazać się znaczące (ok. 100 zł za każde doręczenie). Koszty te w przypadku windykacji masowej są duże. W większości spraw – gdy sprawa kończy się na wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym – Sąd nie rozstrzyga w tych orzeczeniach o kosztach doręczenia komorniczego poniesionych przez Wierzyciela, ponieważ na etapie wydawania nakazu zapłaty, koszty te jeszcze nie powstały.

Nie przekreśla to jednakże możliwości odzyskania od Dłużnika kosztów doręczeń komorniczych. Odzyskanie tych kosztów wymaga jednak działania Wierzyciela lub jego pełnomocnika, który w takiej sytuacji musi złożyć wniosek o wydanie dodatkowego orzeczenia (postanowienia) w przedmiocie zasądzenia zwrotu kosztów doręczenia komorniczego. Podstawą złożenia takiego wniosku jest art. 1081 k.p.c., który pozwala Sądowi wydać rozstrzygnięcie o kosztach już po zakończeniu sprawy (wydaniu nakazu zapłaty), gdy koszty te powstały po dacie wydania nakazu zapłaty.

Taki stan prawny był już wykorzystywany przez naszą Kancelarię w przeszłości i pozwalał na dochodzenie zwrotu tych kosztów od Dłużnika a został ostatecznie potwierdzony w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2022 roku (sygn. akt: III CZP 96/22).

Dzięki temu stanowisku Wierzyciel nie będzie narażony na ponoszenie kosztów doręczeń komorniczych i będzie mógł obciążyć tymi kosztami stronę przegrywającą postępowanie.

Kancelaria prowadząc liczne postępowania windykacyjne niejednokrotnie musi korzystać z doręczeń komorniczych, jednakże ich kosztami zawsze obciąża Dłużników, egzekwując zapłatę tych niezbędnych do zakończenia sprawy kosztów na drodze egzekucji komorniczej wraz z należnościami naszych klientów. Optymalizacja procesu windykacyjnego jest w tym zakresie kluczowa, ale również pozwala na szybsze i sprawniejsze odzyskanie należności od Dłużników. Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szybkim i sprawnym prowadzeniem swoich postępowań windykacyjnych.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 14 grudnia 2022 roku