Interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody na bazie Prawa Zamówień Publicznych

Prawo zamówień publicznych dopuszcza, aby przed złożeniem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego potencjalni Wykonawcy mogli składać w postępowaniu odwołania, na przykład na ustalone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zapisy i postanowienia umowne. Zgodnie z art. 505 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (PZP) środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oraz Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (delegowany do rozpoznania wszystkich skarg na wyroki KIO), w swoim orzecznictwie doprecyzowuje rozumienie art. 505 ust. 1 PZP, w zakresie tego, że interes podmiotu korzystającego ze środka ochrony prawnej w ujęciu ww. przepisu stanowi przesłankę materialnoprawną tego środka (wyrok KIO z dnia 4 kwietnia 2019 roku, sygn. akt: KIO 488/19). Posiadanie tego interesu decyduje o istnieniu legitymacji czynnej do wniesienia środka ochrony prawnej, zatem musi on zostać wykazany na etapie wnoszenia danego środka, a następnie jego istnienie jest weryfikowane przez skład orzekający.

W rozumieniu art. 505 ust. 1 PZP należy uznać okoliczności potwierdzające, że podmiot ma interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie, to każdy interes, tj. zarówno interes faktyczny, jak i prawny. Wiąże się on z chęcią uzyskania zamówienia w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie.

W orzecznictwie KIO i Sądu Okręgowego w Warszawie powstała zatem wątpliwość, czy utrata przez Wykonawcę interesu w rozumieniu art. 505 ust. 1 PZP powoduje umorzenie postępowania wobec odpadnięcia podstawy do orzekania, czy też oddalenie skargi, wobec utraty materialnoprawnej przesłanki do rozpoznania odwołania w postępowaniu. Te wątpliwość w sposób kompleksowy zostały omówione w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 28 września 2022 roku (sygn. akt: XXIII Zs 112/22), w którym Sad wskazał że brak interesu prawnego Wykonawcy skutkuje oddaleniem skargi na orzeczenie KIO. W sprawie rozpoznawanej przez ww. Sąd skarga do KIO i Sądu dotyczyła Wykonawcy, który w okresie pomiędzy złożeniem skargi, a jej prawomocnym rozpoznaniem podpisał umowę z Zamawiającym, gdy na etapie SWZ, skargi przed KIO oraz skargi przed Sądem kwestionował postanowienia umowne, które następnie zaakceptował przy podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Kancelaria często reprezentuje Zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zarówno przed Zamawiającym jak i KIO, dzięki czemu skutecznie udziela klientom porad prawnych w zakresie właściwego postępowania przed Zamawiającym, KIO i Sądem, gdy powstaną wątpliwości przy interpretacji PZP. Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 5 stycznia 2023 roku