Odpowiedzialność karna Członków Zarządu spółki za brak obowiązkowych elementów w pismach Spółki

Osoby będące w Zarządzie spółki kapitałowej poza prowadzeniem właściwego biznesu związanego z działalnością Spółki, zarządzeniem pracownikami i planowaniem rozwoju muszą także mieć świadomość sankcji karnych określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „k.s.h.”). Przepisy karne w k.s.h. umieszczone zostały w art. od 586 do 595 k.s.h. Warto przy okazji wspomnieć, że od 10 listopada 2023 roku zacznie obowiązywać także art. 5951 i 5952 k.s.h. W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na przepis art. 595 k.s.h., zgodnie z którym:

§ 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1, art. 30061 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo, będąc komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie

– podlega grzywnie do 5000 złotych.

§ 2. Przepisy art. 594 § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.

Paragraf 2 powyższego przepisu wskazuje, iż przepisy mają także zastosowanie do likwidatorów, a grzywnę nakłada Sąd rejestrowy.

Odnośnie zachowania sprawcy czynów wskazanych w art. 595 k.s.h., odwołać się należy do regulacji poszczególnych przepisów w nim wymienionych, tj. art. 206 § 1 k.s.h., art. 30061 § 1 k.s.h., art. 374 k.s.h. oraz art. 127 §5 k.s.h. Regulacje te umieszczone zostały w działach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Przepisy karne mają zatem zastosowanie do członków zarządu wszystkich rodzajów spółek.

Ustawodawca wprowadzając do k.s.h. przepis art. 595, zobowiązał zarząd spółki aby pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, zawierały:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres;

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione;

oraz w przypadku spółek kapitałowych

5) oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.

Członek Zarządu może popełnić czyn określony w art. 595 k.s.h. umyślnie, jak i nieumyślnie. Zgodnie jednak ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie „Dyskusyjna jest zaś kwestia, czy omawiane przewinienia są karalne również wtedy, gdy sprawca popełnia je nieumyślnie, tj. w sposób niezamierzony.”

Każda sytuacja związana z naruszeniem wskazanego przepisu będzie badana indywidualnie i nie sposób określić jednoznacznie jak zostanie przez Sąd uznane dane działanie sprawcy.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@aadwokatura.pl

Stan prawny: 11 stycznia 2023 roku