Likwidacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty księgowe oraz ubezpieczeniowe

W ostatnim czasie wobec pogarszających się prognoz finansowych recesja na dobre zagościła w polskich realiach. W takim stanie coraz więcej przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozważa przeprowadzenie likwidacji spółek na etapie, na którym nie jest jeszcze konieczne ogłoszenie upadłości spółki. Niniejsze podsumowanie przedstawia aspekt związany z księgami rachunkowymi i ubezpieczeniami społecznymi w procesie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z przeprowadzeniem formalnego procesu likwidacji. Wiąże się to z kolei przeprowadzeniem szeregu czynności prawnych, związanych z prowadzoną przez Spółkę księgowością, a także z szeregiem obowiązków przedsiębiorcy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jedną z pierwszych czynności jest przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawozdanie likwidacyjne powinno być sporządzone na dzień poprzedzający uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o rozwiązaniu. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego zawierającego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. W niektórych przypadkach spółka musi sporządzić również zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

W przypadku sporządzenia rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy na dzień poprzedzający uchwałę wspólników o likwidacji i poprzedni rok obrotowy. Prócz tego sprawozdanie finansowe powinno również zawierać informację o braku kontynuacji działalności z powodu jej likwidacji.

Po otwarciu likwidacji likwidatorzy powinni sporządzić dodatkowo bilans likwidacyjny spółki, tj. bilans otwarcia likwidacji. W tym bilansie wskazać powinno się wszystkie składniki aktywów spółki według ich wartości zbywczej – według realnej ceny, jaką można osiągnąć w tym miejscu i czasie ze sprzedaży składników majątkowych. Bilans sporządza się na dzień otwarcia likwidacji.

Oprócz sprawozdania finansowego należy sporządzić również sprawozdanie z działalności Spółki. Należy przy tym pamiętać, że zamknięcie ksiąg rachunkowych musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia poprzedzającego dzień otwarcia likwidacji, natomiast ich otwarcie – w ciągu 15 dni od dnia rozpoczęcia likwidacji.

Likwidacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pociąga również szereg obowiązków podatkowych przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Po otwarciu likwidacji należy poinformować Urząd Skarbowy o zmianie danych spółki. Spółka po otwarciu likwidacji będzie musiała posługiwać się nazwą z dodatkiem „w likwidacji”. Tej zmiany dokonuje się na formularzu NIP-8 oraz VAT-R. Po wykreśleniu Spółki z KRS należy dokonać kolejnego zgłoszenia likwidacyjnego poprzez poinformowanie Urzędu Skarbowego o zakończeniu działalności na formularzu VAT-Z. Dodatkowo gdy Spółka zatrudniała pracowników powinno wyrejestrować się Spółkę jako płatnika na formularzu NIP-8. Wszelkie zgłoszenia powinny nastąpić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Dodatkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi dokonać szereg formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przeprowadzenie likwidacji nie oznacza zakończenia wszystkich umów o pracę i innych umów podlegających składkom ZUS. Oznacza to, ze Spółka powinna podjąć próbę zakończenia wszelkich umów z pracownikami/współpracownikami poprzez podpisanie porozumień lub wypowiedzenie tych umów. W związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno się wyrejestrować wszystkie osoby zatrudnione z w ZUS. Wyrejestrowania pracowników dokonuje się na formularzu ZUS ZWUA w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Kancelaria przeprowadza dla klientów postepowania likwidacyjne od początku do końca, dzięki czemu proces likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością możemy przeprowadzić w sposób kompleksowy i co najważniejsze szybki i sprawny, co pozwoli na minimalizację kosztów likwidacji. Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 2 grudnia 2022 roku