Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Nadmierne opóźnienia w płatnościach są zmorą przedsiębiorców, a długotrwałe wstrzymywanie płatności ze strony kontrahentów prowadzi do obniżenia wartości pieniądza w czasie i utraty równowartości świadczenia wzajemnego spełnionego przez przedsiębiorcę. W takich momentach należy minimalizować straty poprzez jak najkorzystniejsze naliczanie kontrahentom należności ubocznych, tj. kosztów odzyskiwania należności oraz odsetek. O kosztach odzyskiwania należności pisaliśmy już na naszej stronie w przeszłości, zachęcamy do zapoznania się z artykułem (https://kancelariahn.pl/aktualnosci/euro/).

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pozwala przedsiębiorcy naliczyć kontrahentowi odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, które to wskaźniki są znacząco wyższe niż tradycyjna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie. Wg stanu na dzień artykułu różnica ta wynosi 4,50% w skali roku na korzyść odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Obecnie te są one naliczane w wysokości 16,75% w skali roku, gdy odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane są w wysokości 12,25% w skali roku.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych mogą być naliczane w przypadku przeprowadzenia transakcji handlowej. Za transakcje handlową należy rozumieć umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli Strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Stroną transakcji handlowej mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 Prawa przedsiębiorców (działalność wytwórcza, rolna itp.), podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 Prawa zamówień publicznych (jednostka sektora finansów publicznych, spółki z większościowym udziałem itp.), osoba wykonująca wolny zawód, oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorca z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

W obliczu wysokiej inflacji oraz zatorów płatniczych wynikających ze złej koniunktury gospodarczej przedsiębiorcy powinni w sposób jak najkorzystniejszy dochodzić swoich należności pieniężnych od kontrahentów minimalizując efekt szybkiego spadku siły nabywczej pieniądza w czasie. Przedsiębiorcy powinni w sposób jak najszybszy odzyskiwać swoje należności, tak aby nie powodować nadmiernych zatorów płatniczych. O innych aspektach skutecznej i szybkiej windykacji należności pisaliśmy już w artykułach na naszej stronie:

https://kancelariahn.pl/aktualnosci/postepowanie-upomniawcze/
https://kancelariahn.pl/aktualnosci/zabezpieczenie-roszczen-w-postepowaniu-gospodarczym/

W sytuacji gdy po drugiej stronie transakcji handlowej występują podmioty lecznicze istnieje również możliwość naliczenia ww. odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, ale ich wysokość jest o 2% w skali roku niższa niż odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym. Wg stanu na dzień artykułu podmiotom leczniczym można naliczać te odsetki w wysokości 14.75% w skali roku.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych ofertą Kancelarii n a prowadzenie postępowań windykacyjnych w oparciu o przepisu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 6 lutego 2023 roku