Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – zmiany w cesji wierzytelności

Do Senatu niedługo trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Najistotniejszą zmianą która zainteresuje mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest wprowadzenie zmiany w zakresie dopuszczalności dokonywania cesji wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom.

Zgodnie z nowelizacją do ustawy wprowadzony ma zostać art. 9a, zgodnie z którym w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, zastrzeżenie umowne wyłączające lub ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie, a jeżeli tego terminu w umowie nie określono – od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Zgodnie z projektem mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy będą uprawnieni do dokonania przelewu wierzytelności przysługujących im względem dużego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy zapłata za należność nie nastąpiła po określonym w umowie terminie (faktura, umowa), a jeżeli tego terminu w umowie nie określono – od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Zmiana nie będzie jednak dotyczyła transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wobec czego w większości przypadków nadal nie będzie możliwy przelew wierzytelności (cesja) w przypadku roszczeń dochodzonych przez przedsiębiorców wobec Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Dzięki zaplanowanej nowelizacji przedsiębiorca relatywnie mniejszy uzyska silne narzędzie do walki z dużym przedsiębiorcą, dzięki czemu nie dochodzić będzie do zatorów płatności z negatywnymi skutkami dla mniejszych przedsiębiorców, a mniejszy przedsiębiorca (mikro, mały i średni) uzyska płynniejsze finansowanie dokonując przelewu wierzytelności na rzecz firmy, która będzie mogła zaangażować większe środki w odzyskanie długów od dużego przedsiębiorcy.

Instytucja wykorzystywana przez dużych przedsiębiorców (umowny zakaz przelewu wierzytelności) jest nadużywana przez tych przedsiębiorców i uniemożliwia dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców mniejszych, którzy nie mogą niejednokrotnie zaangażować środków finansowych w proces windykacyjny lub liczą, że duży przedsiębiorca dobrowolnie spełni świadczenie.

Proces legislacyjny dotyczący ww. zmiany jest obecnie na etapie przekazania projektu ustawy do Senatu (30 września 2022 roku), nie wiadomo jednakże kiedy nastąpi dalszy proces legislacyjny i kiedy nowelizacja ostatecznie wejdzie w życie.

Przepis nowelizacji (art. 9a) będzie miał zastosowanie jedynie do transakcji handlowych zawieranych po wejściu w życie ustawy, a jeżeli kontrahent dopiero po zawarciu transakcji stanie się dopiero dużym przedsiębiorcą to kwestia ta nie będzie miała wpływu na już zawarte i realizowane transakcje handlowe w zakresie zakazu cesji. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku utraty w czasie realizacji transakcji handlowej statusu dużego przedsiębiorcy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami o zaplanowanych zmianach w przepisach o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, nasza Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji. Nasza Kancelaria proponuje klientom optymalizację procesu windykacyjnego prowadzącą do minimalizacji kosztów dochodzenia należności, przenosząc większość kosztów na Dłużnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci Kancelarii podejmując decyzję o prowadzeniu spraw o zapłatę, nie muszą ponosić negatywnych konsekwencji finansowych związanych z ograniczeniem dotyczącym przelewu wierzytelności wprowadzanego przez niektórych kontrahentów.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 18 października 2022 roku