Wezwanie do zaplaty

W sprawie o zapłatę przed złożeniem pozwu powinniśmy zadbać o to, żeby dać dłużnikowi szansę na dobrowolną zapłatę. Takim działaniem będzie wysłanie do niego wezwania do zapłaty. W wezwaniu wskazujemy m.in. wysokość zadłużenia i podstawę, z którego wywodzimy swoje roszczenia (najczęściej będzie to umowa lub faktura). W wezwaniu wskazujemy ponadto sposób i termin, w którym roszczenie ma zostać zaspokojone pod rygorem dalszej windykacji. Poza wymienionymi elementami pismo powinno zawierać prawidłowe dane dłużnika, które w przypadku spółek lub osób prowadzących działalność gospodarczą można sprawdzić w odpowiednich rejestrach (KRS, CEiDG). Skierowanie wezwania do zapłaty może doprowadzić do spłaty zadłużenia i przyspieszyć odzyskanie należności od dłużnika. Warto zaangażować Kancelarię i skorzystać z takiego rozwiązania, co wpływa na wyższą skuteczność takich działań. Działania takie nie zawsze są i wtedy koniczne stanie się złożenie pozwu do Sądu. Zgodnie z 187 §1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego w pozwie należy poinformować Sąd, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Skierowanie wezwania do zapłaty należy uznać za konieczny element strategii przedprocesowej.