Przedawnienie karalności w postępowaniu o wykroczenia – COVID-19

Zgodnie z art. 45 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu. Powyższe oznacza, że termin przedawnienia karalności wykroczenia wynosi łącznie trzy lata, gdy w pierwszym roku wszczęto postępowanie wyjaśniające.

W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego okres przedawnienia w sprawach o wykroczenia został przedłużony na podstawie art. 15 zzr ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, łącznie o okres pomiędzy 31 marca 2020 roku do 23 maja 2020 roku, tj. o 46 dni. Okres przedłużany zakończył się wobec uchylenia art. 15zzr ustawy na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.

Jednocześnie przypomnieć należy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2021 roku (sygn. akt: III KK 173/21), zgodnie z którym „Artykuł 15zzr ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) nie odnosi się do czynów popełnionych przed dniem jego wejścia w życie.” Oznacza to, że czyny popełnione przed 31 marca 2020 roku będą podlegały trzyletniemu terminowi przedawnienia karalności. Czyny popełnione po tej dacie będą przedawniały się w przedłużonym terminie, tj. po upływie trzech lat i 46 dni od dnia ich popełnienia.

Zgodnie z art. 5 § pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, upływ terminu przedawnienia karalności w toku postępowania przed Sądem I instancji powoduje obowiązek wydania przez Sąd I instancji wyroku w przedmiocie umorzenia postępowania. Gdy do przedawnienia karalności dojdzie po wydaniu wyroku Sądu I instancji, Sąd II instancji będzie zobowiązany do uchylenia wyroku Sądu I instancji i umorzenia postępowania.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis reprezentuje obwinionych w postępowaniach o wykroczenia. W przypadku gdyby mielibyście Państwo problem z postępowaniem o wykroczenia, zapraszamy do kontaktu. Kwestia przedawnienia karalności jest istotna pod kątem prowadzonych przez Kancelarię spraw.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 18 marca 2022 roku