Wnioski składane do KRS

Z dniem 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.), która wprowadziła rewolucyjną zmianę w zakresie składania wniosków do KRS. Od 1 lipca 2021 roku, wszelkie wnioski mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl). Dokumenty, które będą składane za pośrednictwem portalu muszą być opatrzone podpisem elektronicznym (np. profil zaufany ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny). Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony będzie podlegał zwróceniu bez wzywania do uzupełniania braków. Powyższe zmiany nie dotyczą podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotne. Ustawodawca poprzez nowelizację ustawy o KRS, dokonał pełnej informatyzacji postępowania rejestrowego, co ocenić należy pozytywnie. Oczywiście z uwagi na krótki okres obowiązywania nowych przepisów, praktyka związana ze składaniem wniosków nie została jeszcze dostatecznie wykształcona, ale wydaje się to być kwestią czasu. Kancelaria zajmuje się składaniem takich wniosków dla naszych klientów.