Dyrektywa OMNIBUS – aspekt sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa

W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcone zostało dyrektywie unijnej OMNIBUS, która dotyczy wielu aspektów związanych z rynkiem e-commerce. Dyrektywa ta nakazuje polskiemu ustawodawcy zmiany systemowe w przepisach, które zmiany mają rozszerzyć ochronę konsumentów w relacji z przedsiębiorcami z biznesu e-commerce. Dyrektywa Omnibus stanowi realizację tzw. zasady wysokiej ochrony konsumenckiej, a na celu ma zapewnienie egzekwowania i ochrony konsumenta w ramach prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywa OMNIBUS ma obowiązywać od 28 maja 2022 roku. Podkreślić jednakże należy, że w przypadku braku dostosowania przepisów krajowych dopuszcza się bezpośrednie obowiązywanie dyrektywy.  

W przedmiotowym artykule przedstawimy aspekt związany ze zmianami, które zostały już wprowadzone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych, która weszła w życie 26 maja 2022 roku. W przypadku tej zmiany ustawodawca przy okazji wprowadzeniu nowej ustawy o wyrobach medycznych od razu wprowadził stosowne zmiany, mimo przedłużającego się procesu legislacyjnego w implementowaniu dyrektywy OMNIBUS. Nowa ustawa o wyrobach medycznych była częścią procesu implementacji innej dyrektywy.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych „Umowa sprzedaży wyrobu nie może zostać zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105). Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa jest nieważna.”

Ustawodawca zdecydował, że zakup wyrobów medycznych nie będzie od 26 maja 2022 roku możliwy poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o prawach konsumentach umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą:

  1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
  2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
  3. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  4. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Powyższe oznacza, że niemożliwe będzie zawieranie od 23 maja 2022 roku umów sprzedaży wyrobów medycznych za pośrednictwem sieci internet, a każdy zakup dokonany po tej dacie będzie powodował nieważność umowy, co oznacza że umowa zawarta w takiej formie będzie nieważna – nieistniejąca w obrocie prawnym. W przypadku takim konsument będzie miał możliwość odzyskania funduszy wydanych na zakup wyrobu medycznego, a sprzedający będzie miał prawo do odzyskania zakupionego z naruszeniem ustawy wyrobu medycznego. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku popularnych sposobów sprzedaży wyrobów medycznych na tzw. pokazach dla seniorów (pokazach handlowych). Umowy zawarte w takich warunkach również będą nieważne.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców w przypadku gdyby w Państwa działalności pojawiły się wątpliwości co do interpretacji zmian wprowadzonych przez dyrektywę OMNIBUS. Niniejszy artykuł to drugi z serii artykułów Kancelarii o zmianach związanych z implementacją dyrektywy OMNIBUS.

Kancelaria Adwokacka Hindemith Nobis

adwokat Piotr Hindemith +48 501 563 240 piotr@hindemith.pl

adwokat Aleksander Nobis +48 792 010 008 aleksander.nobis@adwokatura.pl

Stan prawny: 1 czerwca 2022 roku